onsdag 17 mars 2021

Information från Valberedningen

 

Hej,

Under årsmötet 2020 utsågs undertecknade till valberedning.

Valberedningen arbetar på uppdrag av årsstämman, er medlemmar. Valberedningen har en nyckelfunktion med uppgift att föreslå lämpliga förtroendevalda vid årsstämman.

Vi vill ta vara på den kompetens som finns hos föreningens medlemmar. Att styrelsen sätts samman med personer som vill bidra, som har energi, engagemang och olika kompetenser som stärker föreningen i dess utveckling och som företräder medlemmarnas intresse på ett förtroendefullt sätt.

Du som vill påverka!

Lämna förslag på en person som du tycker skulle passa för ett förtroendeuppdrag i vår vägförening. Det kan vara en person som har ett förtroendeuppdrag i dag som du gärna ser fortsätter med sitt uppdrag eller en person som inte har ett uppdrag idag men som du tycker skulle kunna göra ett bra arbete i vår förening. Kanske är du själv intresserad av ett uppdrag och då ska du naturligtvis anmäla ditt intresse för ett uppdrag.

Vi i valberedningen ser fram emot att du kommer med tips och idéer på lämpliga personer som vill arbeta för föreningens bästa.

Vi tar emot dina förslag fram till tre veckor innan datum för årsmöte 2021, på telefon eller mejl.

Avgående; 4 st ordinarie ledamöter , dessa innehar uppdrag innevarande mandatperiod som  ordförande, ordinarie ledamot, kassör samt sekreterare.  3 st ersättare (suppleanter) skall även väljas.

Tänk på att du först måste fråga den du föreslår om han/hon är villig att kandidera till någon styrelsepost så att vi inte i onödan kontaktar medlemmar som inte är villiga.

 

Kontakta oss om du funderar över något.

Cecilia Bogg, telefon: 070-3639333, e-post: valberedningen-nusnasvag@outlook.com

Johan Göthe, telefon: 070-8867929, e-post: valberedningen-nusnasvag@outlook.com

Anders Eriksson, telefon: 073-0206755, e-post: valberedningen-nusnasvag@outlook.com

måndag 15 mars 2021

Årsmöte 2021

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerat är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. 

 

Styrelsen i Nusnäs Vägars Samfällighet har baserat på denna rekommendation beslutat att flytta fram årsmötet 2021 till ett senare datum under året. 

Vi kommer att återkomma längre fram med ett exakt datum för årsmötet och hoppas kunna hålla det i fysisk form.

/Styrelsen

måndag 14 september 2020

Fakturor via e-post

 I samband med årets utskick av fakturor har bifogats följande information

Information

Du har nu fått årets faktura för vägavgiften. Traditionellt skickas denna faktura ut via post vilket medför en stor portokostnad som ökar årligen. För att minska denna kostnad och även minska den miljöbelastning som denna hantering innebär uppmanar vi delägarna att i största möjliga mån istället välja att motta sin faktura via e-post.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till nusnasvag@hotmail.com där du anger ditt namn och fastighetsbeteckning så kommer du framöver att erhålla din faktura via e-post.

Tack på förhand!

/Styrelsen


Detta år har ingen fakturering skett för våra byvägar men vi tar gärna emot e-postadresser från dessa delägare också inför kommande år.

torsdag 27 februari 2020

Ordinarie föreningsstämma 2020

Nytt datum!

Ordinarie föreningsstämma 2020

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening

på dansbanan vid Bliktpunkten torsdag den 9 juli klockan 19.00.

Registreringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

 

Styrelsen uppmanar delägarna att i möjligaste mån lämna fullmakt för att begränsa antalet fysiska deltagare.

Ta gärna med egen stol – Respektera riktlinjerna som gäller för Covid -19

 

 

Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.

1.      Upphandlingar av arbeten.

2.      Behandling av motion gällande råstenar från Nils K Munter

Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna

1.      Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.

2.      Behandling av motion gällande Patrons väg från Yngve Karlsson.

Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar

1.      Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.

Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar

1.      Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.

2.      Förslag till ändring av stadgarna.

 

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samt

debiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2019-03-09 i kaféet hos

Nils Olssons Dalahästar, Edåkersvägen 17. Öppettider: Vardagar 09.00-16.00, lördagar 10.00 -14.00

 

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller ställföreträdarbevis.

 

                                                                                                                                                         Styrelsen


tisdag 30 april 2019Årsmötet för Nusnäs Vägars Samfällighet hölls i Nusnäs Bygdegård Måndagen den 28 Mars.

Till ordförande valdes Göran Eriksson.

Under fliken Styrelse kan du se övriga ledamöter i styrelsen.

Protokollet kan du läsa under fliken Protokoll.

söndag 17 mars 2019

Ordinarie föreningsstämma 2019

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening
i Nusnäs Bygdegård torsdagen den 28 mars klockan 19.00.

Registreringar kl. 18.00 – 18.45. 

Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.
 1. Upphandlingar av arbeten.
 2. Virkesupplägg efter vägarna
 3. Motion från Nils Munter om vägavgifter för båthus
 4. Motion från Nils Munter om beläggning av grusvägar
 5. Motion från Nils Munter om råstenar och ledningar i Sionsvägen
Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.
Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
 2. Motion från Yngve Karlsson m.fl. om avstängning av skogsvägar
 3. Motion från Kerstin Eriksson m.fl. om Steigholsvägen
Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar
 1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
 2. Missbruk av allemansrätten i Fuviken

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samtdebiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2019-03-08 i kaféet hos Nils Olssons Hemslöjd, Edåkersvägen 17. 
Öppettider: Vardagar 09.00-16.00, lördagar 11.00 -15.00

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller ställföreträdarbevis.

Styrelsen

torsdag 5 april 2018

Deklarationsuppgifter 2017Momsrapport fördelat per fastighet och delägare finns även att tillgå i föreningens pärm hos Nils Olsson HemslöjdMomsrapport 2017

Utdrag från Skatteverkets regler:

För avdragsrätten för ingående moms i samfälligheter finns en specialregel. Den innebär att om en fastighet ingår i en samfällighet, och används i verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och
skogsbruk, får delägaren göra avdrag. Avdraget får göras för den del av samfällighetens ingående moms som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens förvärv. Detta gäller enbart om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående moms får inte göras om fastigheten är en stadigvarande bostad.