söndag 5 mars 2023

 

Ordinarie föreningsstämma 2023

 

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening

Onsdagen den 29 mars klockan 19.00.

Nusnäs bygdegård

 

Registreringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

 


Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.

1.      Upphandlingar av arbeten.

Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna

1.      Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.

Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar

1.      Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.

2.      Behandling av inkommen motion

Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar

1.      Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.


Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samt debiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2023-03-08 i vår postlåda på Säbstavägen 4, Nusnäs

 

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller ställföreträdarbevis.

 

                                                                                                                                                         Styrelsen

fredag 18 november 2022

Kontaktinformation

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med Nusnäs Vägars Samfällighet ber vi dig att alltid använda vår mailadress nusnasvag@hotmail.com 

Vi ber Er vänligen respektera detta då styrelsens medlemmar inte har möjlighet eller skyldighet att svara på telefonsamtal gällande samfälligheten till deras privata telefonnummer.


måndag 28 mars 2022

 

Ordinarie föreningsstämma 2022

 

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening

Onsdagen den 20 april klockan 19.00.

Nusnäs bygdegård

 

Registreringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

  

Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.

1.     Upphandlingar av arbeten.

Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna

1.     Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.

Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar

1.     Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.

Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar

1.     Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.

 

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samt debiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2022-03-30 i vår postlåda på  Säbbstavägen 4, Nusnäs

 

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller ställföreträdarbevis.

 

                                                                                                    Styrelsen

onsdag 13 oktober 2021

 

            Extra föreningsstämma 2021

 

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening sektion

GA:8 skogsvägar.

Nusnäs Bygdegård onsdag den 10 november klockan 19.00.

Registreringar kl. 18.00 – 18.45.

 

 

Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar

1.     Framställan från styrelsen om upprustning av skogsvägarna.

2.     Besluta ge styrelsen befogenhet att upphandla krossning av grus i egen regi till skogsvägarna.

3.     Beslut om finansiering för krossning av grus.

4.     Framställan från styrelsen om höjd utdebitering för de närmaste åren

5.     Beslut om att debitera ut momsen för arbetet i år (2021).

 

 

Handlingar finns tillgängliga fr.o.m. 2021-10-19 hos Grannas A Olssons Hemslöjd AB Edåkersvägen 24, Nusnäs.

 

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller

ställföreträdarbevis.

 

                                                                                                                                                         Styrelsen

söndag 25 juli 2021

 

Ordinarie föreningsstämma 2021

 

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening på dansbanan vid

Bliktpunkten torsdag den 19 augusti klockan 19.00.

Registreringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.

 

Styrelsen har beslutat att ett ombud får företräda max en medlem.

Respektera riktlinjerna som gäller för Covid -19 


Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.

1.     Upphandlingar av arbeten.

2.     Framställan från styrelsen om slitageavgift.

3.     Framställan från styrelsen om minimidebitering.


Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna

1.     Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering.


Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar

1.     Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.

2.     Framställan från styrelsen om att skogsvägar skall kantröjas vartannat år.

3.     Behandling av motion gällande Steigholsvägen från Gun & Agneta Hållås.


Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar

1.     Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.


Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samt debiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2021-07-26 Grannas A Olssons Hemslöjd AB Edåkersvägen 24, Nusnäs

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller ställföreträdarbevis.

 

                                                                                                                                  Styrelsen

onsdag 17 mars 2021

Information från Valberedningen

 

Hej,

Under årsmötet 2020 utsågs undertecknade till valberedning.

Valberedningen arbetar på uppdrag av årsstämman, er medlemmar. Valberedningen har en nyckelfunktion med uppgift att föreslå lämpliga förtroendevalda vid årsstämman.

Vi vill ta vara på den kompetens som finns hos föreningens medlemmar. Att styrelsen sätts samman med personer som vill bidra, som har energi, engagemang och olika kompetenser som stärker föreningen i dess utveckling och som företräder medlemmarnas intresse på ett förtroendefullt sätt.

Du som vill påverka!

Lämna förslag på en person som du tycker skulle passa för ett förtroendeuppdrag i vår vägförening. Det kan vara en person som har ett förtroendeuppdrag i dag som du gärna ser fortsätter med sitt uppdrag eller en person som inte har ett uppdrag idag men som du tycker skulle kunna göra ett bra arbete i vår förening. Kanske är du själv intresserad av ett uppdrag och då ska du naturligtvis anmäla ditt intresse för ett uppdrag.

Vi i valberedningen ser fram emot att du kommer med tips och idéer på lämpliga personer som vill arbeta för föreningens bästa.

Vi tar emot dina förslag fram till tre veckor innan datum för årsmöte 2021, på telefon eller mejl.

Avgående; 4 st ordinarie ledamöter , dessa innehar uppdrag innevarande mandatperiod som  ordförande, ordinarie ledamot, kassör samt sekreterare.  3 st ersättare (suppleanter) skall även väljas.

Tänk på att du först måste fråga den du föreslår om han/hon är villig att kandidera till någon styrelsepost så att vi inte i onödan kontaktar medlemmar som inte är villiga.

 

Kontakta oss om du funderar över något.

Cecilia Bogg, telefon: 070-3639333, e-post: valberedningen-nusnasvag@outlook.com

Johan Göthe, telefon: 070-8867929, e-post: valberedningen-nusnasvag@outlook.com

Anders Eriksson, telefon: 073-0206755, e-post: valberedningen-nusnasvag@outlook.com

måndag 15 mars 2021

Årsmöte 2021

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerat är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. 

 

Styrelsen i Nusnäs Vägars Samfällighet har baserat på denna rekommendation beslutat att flytta fram årsmötet 2021 till ett senare datum under året. 

Vi kommer att återkomma längre fram med ett exakt datum för årsmötet och hoppas kunna hålla det i fysisk form.

/Styrelsen