onsdag 29 augusti 2012

Röjning för Fastighetsägare


Träd, buskar, häckar och annan växtlighet


Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att röja längs sin egen tomtgräns

Vi har inom området många grenar som hänger ut över vägområdet.
 En viktig åtgärd för att förstärka det "passiva skyddet" är att tillse att trafikanter har god uppsyn utefter vägen. 
Därför är det viktigt att du som fastighetsägare tillser att dina ev. häckar inte växer sig för höga och för nära vägen. 

Max 80 cm höga häckar inom 10 m från vägkorsning eller kurva. 

Viktigt att påpeka är att styrelsen inte ansvarar för att häckarna är rätt utformade, det ansvaret åvilar varje enskild fastighetsägare.

Varje fastighetsägare skall röja egen växlighet som växer i och över dikena och ut på vägarna, som skymmer sikten eller utgör hinder vid korsningar och kurvor. 

Inför vinterns snöröjning med snöröjningsfordon vill vi också påminna om att fri höjd över diken o väg skall vara 4,7 meter.