söndag 8 mars 2015

Ordinarie Föreningsstämma 2015

Ordinarie föreningsstämma 2015

Med delägarna i Nusnäs Vägars Samfällighetsförening
i Nusnäs Bygdegård Måndag 30 Mars klockan 19.00.
Registeringar kl. 18.00 – 18.45. Ärenden enligt § 16 i stadgarna.


Dagordning vid gemensamt möte med samtliga delägare.
  1. Upphandlingar av arbeten.
Dagordning med delägarna i GA:10 byvägarna
  1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag om ingen utdebitering. 
  2. Motion från Ingvar Mattsson gällande skyddsanordning i korsning Nusnäsbygata & Fämväjen.
Dagordning med delägarna i GA:8 skogsvägar
  1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering.
Dagordning med delägarna i GA:9 fritidsvägar
  1. Inkomst och utgiftsstat samt förslag till utdebitering. 
  2. Styrelsens förslag till stadgeändring gällande norm för vinterväghållning.
Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomst och utgiftsstater samt
debiteringslängd och deklarationsuppgifter finns tillgängliga från 2015-03-04 i kaféet hos
Nils Olssons Hemslöjd, Edåkersvägen 17.
Öppettider: Vardagar 08.00-17.00, Lördagar 10.00-14.00

Vid företrädande av samägd fastighet eller dödsbo krävs fullmakt eller
ställföreträdarbevis.

• Styrelsen