onsdag 23 mars 2016

Deklarationsuppgifter 2015

Nusnäs Vägars Samfällighetsförening 2015
Momsuträkning för delägare
Sektion Andelar Total ing. moms Moms/andel
101 Fritidsvägar 182341,000 28 411,00 kr 0,1558 kr
102 Byvägar 870274,330 2807,00 kr 0,0032 kr
103 Skogsvägar 49888,600 1 546,00 kr 0,0310 kr
Utdrag från Skatteverkets regler:

För avdragsrätten för ingående moms i samfälligheter finns en specialregel. Den innebär att om en fastighet ingår i en samfällighet, och används i verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och
skogsbruk, får delägaren göra avdrag. Avdraget får göras för den del av samfällighetens ingående moms som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens förvärv. Detta gäller enbart om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående moms får inte göras om fastigheten är en stadigvarande bostad.
Länk till fil för uträkning av moms:
Excel fil